Podmínky účasti na pravidelných trénincích KARATE KIDS

Kdo tréninky organizuje a pořádá?             

Organizátorem a zajišťující organizací, která veškeré tréninky a další akce pořádá, je sportovní klub Karate Klub Kibó z.s., IČ: 04383133, se sídlem Za Hládkovem 680/12, 169 00 Praha 6 – Střešovice.

Komu jsou tréninky určeny?

Tréninky v tréninkových skupinách KARATE KIDS jsou určeny primárně dětem do 7 let, které ještě nenastoupily povinnou školní docházku (jedno v jaké formě). Účast dítěte, které již nastoupilo k povinné školní docházce, je možná pouze po vzájemné dohodě a písemném odsouhlasení ze strany organizátora. Podmínkou účasti na trénincích je odpovídající zdravotní stav a sociální vyspělost dítěte přiměřeně jeho věku. Zákonný zástupce dítěte je povinen organizátorovi nahlásit  a upozornit jej na jakékoli zdravotní indispozice dítěte, aby tak mohl organizátor přizpůsobit tréninkovou zátěž dané indispozici. 

Jak se přihlásit?

Podmínkou účasti dítěte na trénincích je členství ve sportovním klubu Karate Klub Kibó z.s. a uhrazení členského příspěvku. Karate Klub Kibó z.s. tímto způsobem buduje sportovní komunitu a aktivně se podílí na rozvoji kvalitního a přátelského sportovního prostředí a podporuje tak zdravý a kontinuální sportovní vývoj dětí a mládeže. Zákonný zástupce přihlásí dítě za člena tak, že vyplní on-line přihlášku na webových stránkách www.karatekids.cz nebo doplní požadované údaje a zašle mailem organizátorovi. Odesláním vyplněné on-line přihlášky či mailové přihlášky zákonný zástupce souhlasí jak s těmito podmínkami, tak se stanovami spolku. Organizátor následně mailem vyrozumí zákonného zástupce, zda je v jím zvolené tréninkové skupině místo a zda je jeho přihlášku možné přijmout. Tímto potvrzením organizátor akceptuje přihlášku člena do doby, než dojde k úhradě členského příspěvku. V případě, že nedojde k úhradě členského příspěvku, přihláška ztrácí platnost.   

Kdy trénujeme a kdy ne?

Vzhledem k tomu, že tréninky většinou probíhají v tělocvičnách základních škol, tak kopírujeme školní rok. Necvičíme v době školních prázdnin, ředitelského volna v dané škole, svátků a dnů pracovního klidu (toto se nevztahuje na akce). Zpravidla začítáme tréninkový rok v druhé polovině září a končíme v druhé polovině června. Přesná data konání jsou vždy uvedena u jednotlivých tréninkových skupin a organizátor je vždy sdělí na vyžádání. Organizátor si vyhrazuje možnost zrušit tréninkovou hodinu z důvodu nemoci trenéra, či jiného závažného důvodu, pro který se trenér nemůže vedení tréninku zúčastnit. Členové budou vždy o této skutečnosti včas informování pomocí SMS zprávy.  

Kolik stojí tréninky?

Výše členského příspěvku je uvedena v aktuálním ceníku kurzovného. Členský příspěvek se platí čtvrtletně, a to vždy předem na následující tříměsíční období. Organizátor po uplynutí uhrazeného tříměsíčního období zašle zákonnému zástupci vyúčtování, kde budou zohledněny absence, jež zákonný zástupce nehradí. Následný přeplatek bude zákonnému zástupci vrácen na bankovní účet v případě, že dítě z tréninků odhlásí, v případě pokračování bude přeplatek převeden do následujícího tříměsíčního období. V případě nedoplatku uhradí zákonný zástupce tento nedoplatek na účet organizátora.

Kdo za co odpovídá?

Karate Klub Kibó z.s. odpovídá za organizaci a vedení tréninků instruktorem či trenérem, za děti odpovídá během tréninkové hodiny. Za předání a převzetí dítěte z tréninku / na trénink zodpovídají zákonní zástupci dítěte. Ti jsou povinni předat dítě bezprostředně před začátkem tréninku a bezprostředně po skončení tréninku jej vyzvednout. Účast zákonného zástupce (či další doprovázející osoby) na tréninku je možná pouze po vzájemné dohodě s trenérem dané skupiny. Zákonný zástupce je povinen být dostupný na mobilním telefonu, v případě, že by bylo nutné jej informovat o náhlé situaci, kdy je potřeba vyzvednout dítě před ukončením tréninku. Pokud dítě přestane v průběhu tréninkového období splňovat fyzické či sociální předpoklady nutné pro účast na trénincích, organizátor o této skutečnosti neprodleně informuje zákonného zástupce a navrhne vhodné řešení dalšího postupu. Zákonný zástupce se zavazuje nepředávat na tréninky dítě, které je nemocné, zraněné či infekční, popř. v takovém psychickém stavu, který znemožňuje jeho zapojení se do tréninkové hodiny. V těchto případech zákonný zástupce dítě omluví z tréninku. Organizátor si vyhrazuje právo nepřijmout na trénink dítě, které vykazuje známky výše uvedených potíží. Vzájemná ohleduplnost nám umožňuje užít si společně strávený čas co nejlépe.

Zajištění bezpečnosti – trenér vždy přiměřenou formou poučí účastníky o bezpečnosti a bezpečném chování na daném tréninku a vysvětlí jim možná rizika při neuposlechnutí bezpečnostních pokynů. Stejně tak učiní při každém, i opakovaném,  používání pomůcek či sportovním vybavení používaných při tréninku. Všichni účastni jsou v průběhu hodiny vedeni k vzájemnému ohleduplnému chování, respektu a k předcházení nebezpečných situací. Trenéři a zaměstnanci organizátora jsou pravidelně proškolováni v oblasti BOZP, PO i poskytování první pomoci. Při jakémkoli úrazu jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc či Záchrannou službu, popř. zajistit převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat zákonného zástupce, a to nejpozději po skončení tréninku.

Všichni účastníci tréninku, a to jak trenéři, tak ostatní účastníci, jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost ostatních. Všichni účastníci dbají na vytváření pozitivní atmosféry a přátelského klimatu během tréninku, předcházejí projevům agresivity, šikany a rasismu, které nejsou akceptovány. Nechová-li se účastník s tímto v souladu, má organizátor právo na místě zasáhnout a přerušit tak nevhodné chování účastníka, v případě opakování nevhodného chování pak vyloučit účastníka z tréninku, popř. zrušit jeho klubové členství. O této skutečnosti organizátor jak ústně, tak písemně informuje zákonného zástupce dítěte.

Jak a v čem na trénink?

Zákonný zástupce či jím pověřená osoba předá dítě včas, zdravotně způsobilé a ve sportovním oblečení, které umožňuje bezproblémový volný pohyb dítěte, včetně vhodné sálové obuvi. 

Jaké údaje od vás potřebujeme?

Potřebujeme od vás údaje, které jsou uvedené v registračním formuláři na webových stránkách nebo který vám zašleme mailem. Tyto údaje jsou nezbytné pro platné členství v klubu. Správcem osobních údajů je Karate Klub Kibó z.s., IČ:04383133, se sídlem Podbabská 81/17, Praha 6 – Bubeneč, email: karatekibo@seznam.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů výše uvedeného spolku, za účelem komunikace se zákonnými zástupci účastníků tréninků, a také za účelem komunikace s nadřazenými orgány spolku. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník. Subjekt údajů má právo kdykoli požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho přímo týkají, žádat jejich opravu nebo výmaz v případě, že ukončí členství ve spolku. Může žádat omezení zpracování či vznést námitku proti jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními přepisy. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Fotografování a pořizování záznamů z tréninků

Případné pořizování fotografií či videozáznamů z tréninků je povoleno. Pokud si zákonný zástupce dítěte nepřeje, aby byly výstupy publikovány, písemně o tom informuje organizátora.