Podmínky účasti na ukázkové lekci / zkušebním tréninku

Kdo tréninky organizuje a pořádá?             

Organizátorem a zajišťující organizací, která veškeré tréninky a další akce pořádá, je sportovní klub Karate Klub Kibó z.s., IČ: 04383133, se sídlem Za Hládkovem 680/12, 169 00  Praha 6 – Střešovice.

Jak se přihlásit?

Účast na zkušebním tréninku či ukázkové lekci si zájemce zarezervuje buď přes webový formulář nebo mailem či vzájemnou ústní dohodou s organizátorem, který jeho možnou účast zpětně potvrdí. Obě strany si vzájemně odsouhlasí a potvrdí termín účasti, a to buď mailem nebo ústní dohodou. Bez oboustranného souhlasu není účast na zkušebním tréninku či ukázkové lekci možná. Zkušební trénink či ukázková lekce je zdarma. Po vzájemné dohodě lze zájemci poskytnout i další zkušební trénink zdarma, celkově však maximálně dva. 

Kdo za co odpovídá?

Karate Klub Kibó z.s. odpovídá za organizaci a vedení tréninků instruktorem či trenérem, za děti odpovídá během tréninkové hodiny. Za předání a převzetí dítěte z tréninku / na trénink zodpovídají zákonní zástupci dítěte. Ti jsou povinni předat dítě bezprostředně před začátkem tréninku a bezprostředně po skončení tréninku jej vyzvednout. Účast zákonného zástupce či další doprovázející osoby je na zkušebním tréninku či ukázkové lekci je vhodná, nebude-li vzájemně dohodnuto jinak. V případě, že zákonný zástupce není na zkušebním tréninku či ukázkové lekci přítomen, je povinen být dostupný na mobilním telefonu, v případě, že by bylo nutné jej informovat o náhlé situaci, kdy je potřeba vyzvednout dítě před ukončením tréninku. Pokud dítě přestane v průběhu zkušebního tréninku či ukázkové lekce splňovat fyzické či sociální předpoklady nutné pro účast na lekci, organizátor o této skutečnosti neprodleně informuje zákonného zástupce a navrhne vhodné řešení dalšího postupu. Zákonný zástupce se zavazuje nepředat na zkušební trénink či ukázkovou lekci dítě, které je nemocné, zraněné či infekční, popř. v takovém psychickém stavu, který znemožňuje jeho zapojení se do tréninkové hodiny. V těchto případech zákonný zástupce dítě omluví z rezervovaného zkušebního tréninku či ukázkové lekce. Organizátor si vyhrazuje právo nepřijmout na zkušební trénink či ukázkovou lekci dítě, které vykazuje známky výše uvedených potíží. Vzájemná ohleduplnost nám umožňuje užít si společně strávený čas co nejlépe.

Zajištění bezpečnosti – trenér vždy přiměřenou formou poučí účastníky o bezpečnosti a bezpečném chování na daném tréninku a vysvětlí jim možná rizika při neuposlechnutí bezpečnostních pokynů. Stejně tak učiní při každém, i opakovaném,  používání pomůcek či sportovním vybavení používaných při tréninku. Všichni účastni jsou v průběhu hodiny vedeni k vzájemnému ohleduplnému chování, respektu a k předcházení nebezpečných situací. Trenéři a zaměstnanci organizátora jsou pravidelně proškolováni v oblasti BOZP, PO i poskytování první pomoci. Při jakémkoli úrazu jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc či Záchrannou službu, popř. zajistit převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat zákonného zástupce, a to nejpozději po skončení tréninku.

Všichni účastníci tréninku, a to jak trenéři, tak ostatní účastníci, jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost ostatních. Všichni účastníci dbají na vytváření pozitivní atmosféry a přátelského klimatu během tréninku, předcházejí projevům agresivity, šikany a rasismu, které nejsou akceptovány. Nechová-li se účastník s tímto v souladu, má organizátor právo na místě zasáhnout a přerušit tak nevhodné chování účastníka, v případě opakování nevhodného chování pak vyloučit účastníka z tréninku, popř. zrušit jeho klubové členství. O této skutečnosti organizátor jak ústně, tak písemně informuje zákonného zástupce dítěte.

Jak a v čem na trénink?

Zákonný zástupce či jím pověřená osoba předá dítě včas, zdravotně způsobilé a ve sportovním oblečení, které umožňuje bezproblémový volný pohyb dítěte, včetně vhodné sálové obuvi. 

Jaké údaje od vás potřebujeme?

Pro účast na zkušebním tréninku či ukázkové lekci od vás potřebujeme jméno a věk dítěte, jméno zákonného zástupce, jeho email a telefon, které jsou nezbytné ke vzájemné komunikaci. Tyto údaje zpracováváme pouze do doby absolvování zkušebního tréninku či ukázkové lekce. V případě, že se účastník rozhodne nepokračovat v pravidelných trénincích, tyto údaje již dále nijak nezpracováváme a jsou vymazány. 

Fotografování a pořizování záznamů z tréninků

Případné pořizování fotografií či videozáznamů ze zkušebních tréninků či ukázkových lekcí je povoleno. Pokud si zákonný zástupce dítěte nepřeje, aby byly výstupy publikovány, písemně o tom informuje organizátora.